Zásady ochrany osobních údajů

 

Poslední aktualizace: 14. 5. 2018

Obchodní společnost PROSPECTEA Česká republika, s.r.o., se sídlem Poděbradská 06/57, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ: 29028809, DIČ: CZ29028809, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161157 (dále jen „poskytovatel“), poskytuje konzultační služby a realizace PR a marketingových materiálů (dále jen „PR a MK služby“) s tím spojené. Poskytovatel dále provozuje webový portál www.prospectea.cz a pořádá odborné přednášky, semináře, workshopy. (dále jen „vzdělávací akce“)

V rámci svojí činnosti Poskytovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), osobní údaje těchto subjektů údajů:

 • odběratelů
 • účastníků akcí pořádaných Poskytovatelem

 

V rámci dodávání PR a MK služby Poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje odběratelů:

 • jméno a příjmení
 • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • odpovědi ze zaslaných dotazníků
 • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu dodávání PR a MK služby a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Při pořádání vzdělávacích akcí Poskytovatel v rámci své činnosti zpracovává zejména tyto osobní údaje jejich účastníků:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
 • odpovědi ze zaslaných dotazníků
 • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Tyto osobní údaje budou zpracovány od provedení registrace až do konání příslušné vzdělávací akce a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Poskytovatel při zpracování výše uvedených osobních údajů užívá profilování, a to za účelem zkvalitnění Služeb a vytvoření individuálně sestaveného obsahu obchodních sdělení, přičemž tak činí na základě svého oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy, pokud jej odběratelé PR a MK služby nebo účastníci akce neodmítnou. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu odebírání Služeb a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.

Osobní údaje zpracovává Poskytovatel jakožto správce. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Společnost RAYNET s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820,
 • Společnosti Quanda International s.r.o., se sídlem Poděbradská 06/57, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ: 02285665,
 • seznam dalších subjektů, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, předloží Zpracovatel na žádost Správci.

Poskytovatel zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům odběratelů PR a MK služby, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
Tyto informace Vám velmi rádi a rychle sdělíme. Napište nám svůj požadavek na e-mail: skochova@prospectea.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 296 503 119.

Právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: skochova@prospectea.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 296 503 119.

Právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: skochova@prospectea.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 296 503 119.

Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: skochova@prospectea.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 296 503 119. Data Vám můžeme poskytnout ve dvou formátech. V souboru typu *.csv nebo *.xlsx. Prosíme o upřesnění, jaký formát souboru preferujete.

Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení) máte právo vznést námitku proti zpracování.
V tomto případě nás kontaktujte na na e-mailu: skochova@prospectea.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 296 503 119.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/